અમેરિકામાં બેરોજગારોને મોટો ફટકો, નાણાકીય સહાય સંબંધિત બે યોજનાઓ સમાપ્ત થઈ

  યુએસએમાં એક યોજના હેઠળ, સ્વરોજગાર અને મજૂરો બેરોજગારી ભથ્થું મેળવતા હતા. જ્યારે બીજી યોજનામાં તે…