ગુજરાત ના ‘સોનું સુદ’ એટલે ખજૂરભાઈ શું-શું સેવાઓ કરી રહ્યા છે. વાંચીએ સમગ્ર વિગતો..

ખરેખર ધન્ય કહેવાય ખજુર ભાઈ ને કારણ કે હમણાં રાજકોટ અને જામનગર ના ગામડાંઓ માં જે…