નેસડી સોજીત્રા પરિવાર નું ૨૫૦ વર્ષ પૂર્વે રૂપાનું ગાડું,જાણો ઇતિહાસ

  શ્રમ થી સમૃદ્ધ થયેલ સોજીત્રા પરિવાર(Sojitra Parivar) નો રૂપા નો રેકડો ઇતિહાસ ના પાને નોંધાયો…