જો તમને રેશનકાર્ડ (ration card) માંથી અનાજ ન મળતું હોય તો તમારા એપિલ કાર્ડ ને બીપીએલ કાર્ડ (BPL Card) માં આ રીતે ફેરવો અને મેળવો અનાજ